Kognitiivinen käyttäytymisterapia

 

 • Nuori käyttäytyy ja toimii juuri niin hyvin, kuin hän osaa. Näkyviin tulee nopeasti myös se, mitä hän ei vielä osaa, mutta mitä pitäisi opetella.
 • Nuori haluaa edistyä, oli hänen käyttäytymisensä tai asenteensa minkälaista tahansa.
 • Nuoren tulee oppia niin paljon uusia käyttäytymistaitoja, että hän etenee optimaaliseen selviytymisasteeseensa.
 • Nuori edistyy ja hyötyy hoidosta joka tapauksessa. Sen jälkeen on kysymys omasta halusta ja valinnoista.
 • Nuori ei ole syyllinen kaikkiin ongelmiinsa, mutta hänen on itse löydettävä ratkaisu / suhtautumistapa niihin jokaiseen.
 • Nuoren tulee oppia tekemään enemmän ja yrittämään paremmin selviytymistä harjoitellessaan. Nuoren selviytymismielialaa ylläpidetään ja vahvistetaan koko ajan

Kognitiivisen terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämäntaitoja ja käyttäytymismalleja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan ja selviytymistään. Asiakkaan kanssa määritellään tavoitteet, joihin terapiassa pyritään. Tavoitteet voivat koskea esimerkiksi uusien toimintatapojen saavuttamista (esim. uuden taidon oppiminen, aktiivisuuden lisääminen), uusien kokemusmallien löytämistä (esim. ahdistuksen ja depression lieventäminen), uusia ajattelutapoja (esim. oman epäarvostuksen vähentäminen) ja selviytymistaitojen lisäämistä (esim. itsestä huolehtiminen).

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskitytään pääasiassa nykytilanteessa vaikut-tavien ongelmien ratkaisuun ja niitä ylläpitävien tekijöiden tarkasteluun. Terapian tarkoituksena on korvata asiakkaan elämää hankaloittavia toimintamalleja paremmin toimivilla ja lisäksi autetaan asiakasta saavuttamaan taitoja, jotka edesauttavat hänen elämäänsä. Asiakkaan persoonalliset ominaisuudet eivät ole terapian ensisijaisena tutkimuksen kohteena, vaan hänen asenteensa, näkemyksensä, käsityksensä ja uskomuksensa elämästä. Asiakas ja terapeutti pyrkivät yhdessä selvittämään asiakkaan itse nimeämiä ongelma-alueita.

Loikalan kartanossa keskeisesti käytettävät kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät asiakkaan auttamiseksi:

 • terapeuttinen suhtautumistapa
 • luottamuksen rakentaminen
 • rajoittaminen ja edistämines
 • valmennus ja opetus
 • taitojen harjoittelu ja toistaminen
 • motivaation kasvattaminen
 • realisointi nykyhetkeen
 • altistus in vivo
 • mallin antaminen
 • ongelmaratkaisutaidon harjoitteleminen
 • uuden tiedon antaminen
 • ajatusten ja tunteiden hallinta
 • itsearviointi
 • rentoutus ja keskittyminen
 • dialiktisten käyttäytymisterapian tekniikoiden soveltaminen
 • hyväksymis- ja omistautumisterapian tekniikoiden soveltaminen
 • Loikalan kartanon moni-interventioinen hoitomalli on kehitetty vastaamaan moniongelmaisten ja eri syistä haasteelliseksi koettujen nuorten vaativaan hoitoon ja kasvatukseen lastensuojelulaitoksessa. Hoitomalliin on yhdistetty toiminnallisia, terveydenhoidollisia ja opetuksellisia menetelmiä, joiden rinnalla kulkevat perinteisemmät lastensuojelulliset menetelmät. Loikalan kartanon tavoitteena on vaikuttaa useammalla eri tasolla ongelmakäyttäytymisiin olosuhteissa, jotka eivät ole laitosmaisia. Tämä menetelmä on perusteltu sillä, että nuoren ongelmat ovat usein päällekkäisiä ja kietoutuneita toisiinsa, jolloin yhteen oirekäyttäytymiseen vaikuttaminen ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa ja kattavampaa hoito-otetta.
 • Loikalaan saapuneet nuoret ovat usein olleet asiakkaana jo erilaisissa lastensuojelun- tai psykiatrian yksiköissä, joista ei kuitenkaan ole ollut heille suurta hyötyä. Syynä tähän on usein ollut motivoimattomuus hoitoon tai sitoutumattomuus pysyä hoitopaikoissa.