PALVELUT

Loikalan kartanon ensisijainen palvelu on sijaishuollon järjestäminen huostaanotetuille nuorille.

Loikalan kartanon työn perusperiaatteet lähtevät nuoren tarpeista ja tieteellisesti tutkituista hoitomenetelmistä (kognitiivinen käyttäytymisterapia, moni-interventioinen hoitomalli). Loikalan kartanoon sijoitettujen nuorten ongelmakenttä on poikkeuksetta laaja ja päällekkäinen, on pyrittävä vaikuttamaan siihen useilla samanaikaisilla interventioilla. Tämä edellyttää ongelmien erittelyä ja niiden haittaavuusasteen määrittelyä, jotta toimenpiteet voidaan kohdentaa niihin ongelmiin, jota aiheuttavat nuoren kasvulle ja kehitykselle eniten vaaraa.

ARVIOINTIJAKSO JA KIIREELLINEN SIJOITUS

Loikalan tarjoama arviointijakso toteutetaan 30 vuorokauden mittaisena ja näin ollen se voidaan toteuttaa myös kiireellisesti sijoitetulle nuorelle. Arviointijakson tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan ja perheen kokonaistilanne ja sen hetkinen vointi sekä pohtia, mikä olisi paras jatkosuunnitelma. Arviointijakso sopii erityisesti asiakkaille, joiden elämäntilanne ja vointi on muuttunut nopeasti tai joiden asiakkuus lastensuojeluun ei ole ollut kovin pitkä.

SIJAISHUOLTO

Sijaishuollon perusjakso alkaa samoin kuin arviointijakso alkuvaiheen tilanteen perusteellisella kartoittamisella. Jaksolla tuetaan vahvasti koulunkäyntiä ja kiinnitetään huomiota peruskäyttäytymiseen ja arkielämän taitojen harjoitteluun. Lisäksi keskitytään erityisten ongelmien työstämiseen, esim. päihdetyö, aggression hallinta ja tunnetyöskentely. Työskentely tapahtuu säännöllisin keskusteluin ja erilaisin kirjallisin tehtävin moniammatillisen työryhmän avulla sekä asiantuntijapalveluita käyttämällä.

EHO

Erityisen huolenpidon päätös on ajankohtainen, mikäli nuorella on niin mittavia ongelmia, ettei niitä kyetä keveimmin toimenpitein selvittämään. Loikalan kartanon ohjeena on, että nuoren auttamiseksi kokeillaan ensin muita keinoja. Erityisen huolenpidon tavoitteena on aina tiettyihin, ennalta nimettyihin ongelmiin puuttuminen ja niiden käsittely. Erityisen huolenpidon avulla on tarkoitus tarjota turvallinen ja luotettava ympäristö asioiden käsittelyyn. Erityisen huolenpidon tavoitteena on kiinnittyminen omien asioiden hoitoon ja luottamuksellisen keskustelusuhteen

JÄLKIHUOLTO

Jälkihuoltona tarjoamme lähinnä psykososiaalista tukea erikseen sovittuna pakettina.

PERHETYÖ

Perhetyö painottuu perheiden kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön. Kahden perhetyöntekijän lisäksi omaohjaajat keskustelevat perheiden kanssa viikoittain ja sopivat mm. lomien aikatauluista sekä vierailuista. Loikalan kartanossa lomailut käynnistetään porrastetusti perhetyöntekijän ja työparin tekemällä kotikäynnillä. Tämän jälkeen lomailut etenevät erikseen sovitun suunnitelman mukaisesti päivälomasta normaaliin viikonloppulomailuun.

Loikalan kartanolla on hyvät mahdollisuudet myös majoitukseen, joten myös perheiden yöpyminen kartanolla on mahdollista järjestää.